Strona Główna

Badania Biegłości 

Uczestnictwo w Badaniach Biegłości jest uznawane za podstawowe, a zarazem najskuteczniejsze narządzie do potwierdzenia kompetencji technicznych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentu DA-05

W odpowiedzi na potrzeby laboratoriów stworzyliśmy i ciągle doskonalimy programy Badań Biegłości, tak aby były nie tylko rzetelnym, wiarygodnym i obiektywnym narzędziem do oceny ważności uzyskiwanych wyników, ale również przynosiły uczestnikom maksymalne korzyści w obszarze technicznym oraz edukacyjnym

Jako organizator Badań Biegłości posiadamy wdrożony i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PT 006) system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz dokumentem DAPT-01

Polityka Jakości

Polityka Bezstronności