Ditlenek azotu

Tytuł: Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)

Skrót: PM-NO

Miejsce:
Nie dotyczy – runda wysyłkowa

Termin kolejnej rundy:
wrzesień 2018

Karta zgłoszenia

Program
 

Informacje uzupełniające:

Wynik stężenia w próbce powinien być podany w µg NO2-. Próbkę przed analizą właściwą należy odpowiednio przygotować (rozcieńczyć). Laboratorium powinno uwzględnić dwa rozcieńczenia, tzn. 1:100 (woda dejonizowana) oraz 0,5:5 (roztwór pochłaniający). Z rozcieńczonej próbki (1:100) pobieramy 0,5 ml i dopełniamy do 5 ml roztworem pochłaniającym (0,5:5). Następnie zgodnie z punktem 8 normy PN-Z-04009-11:2008 dodajemy 3 ml roztworu chlorowodorku N-(1-naftylo)-etylenodiamy i po upływie odpowiedniego czasu przenosimy do kuwety wykonując analizę. Łączne rozcieńczenie próbki jest zatem 1000-krotne. Podczas podawania wyniku laboratorium NIE mnoży otrzymanego wyniku razy 1000. Właściwą próbkę określoną w programie badań biegłości stanowi próbka rozcieńczona 1000-krotnie. Laboratorium podaje wynik w µg NO2- w próbce. Wynik powinien być podany w spodziewanym zakresie stężeń określonym w programie badań biegłości.