FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy organizowane przez nas badania biegłości spełniają wymagania PCA?

TAK. Reguluje to Polityka DA-05, zgodnie z którą PCA akceptuje wyniki badań biegłości od akredytowanych organizatorów. Od września 2014 roku jesteśmy akredytowanym organizatorem badań biegłości. Posiadamy numer akredytacji PT 006. Wszystkie badania biegłości wykonujemy zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz aktualnym wydaniem dokumentu DAPT-01

Czy jesteśmy renomowanym organizatorem badań biegłości?

TAK. Personel zaangażowany jest w organizację badań biegłości w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy od 2008 roku. Dodatkowo powołujemy zespoły eksperckie  składające się z osób posiadających bogate doświadczenie – niejednokrotnie ponad 20 letnie. W przypadku innych badań biegłości zawsze dążymy do tego, aby wspierający nas eksperci byli kompetentni i posiadali możliwie najdłuższe doświadczenie w danej dziedzinie. 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w naszych badaniach biegłości?

1. Nasze badania biegłości organizowane są na zasadzie bezstronności, to znaczy, że żadne z uczestniczących laboratoriów nie jest ani faworyzowane ani dyskryminowane.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą Polityką Bezstronności.
2. Jeśli laboratorium otrzyma pozytywny wynik z porównań międzylaboratoryjnych, może mieć pewność, że spełnione są wymagania polityki DA-05 w zakresie uczestnictwa w badaniach biegłości.
3.Uczestnictwo w badaniach biegłości i uzyskanie oceny zadowalającej jest podstawą do pozytywnej oceny w obszarze technicznym laboratorium.

Jak często laboratorium powinno uczestniczyć w badaniach biegłości?

Zgodnie z Polityką DA-05, pkt 3.4 zakłada się, że minimalna „częstotliwość uczestnictwa” dla każdej poddyscypliny powinna wynosić jeden raz w cyklu akredytacji. Oznacza to, że minimum raz na 4 lata należy wziąć udział w badaniach biegłości. Jednak z uwagi na system zapewnienia jakości, zalecamy uczestnictwo co najmniej dwa razy w cyklu akredytacji (czyli nie rzadziej niż raz na 2 lata). 

Jakie istnieje niebezpieczeństwo związane z uczestnictwem laboratorium w badaniach biegłości organizowanych przez organizatora nie posiadającego akredytacji?

Jeżeli organizator nie posiada akredytacji, a tym samym nie jest organizatorem renomowanym, to z pewnością nie posiada także w pełni wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz dokumentu DAPT-01. W związku z tym udział w badaniach biegłości u takiego organizatora może być podstawą do zapisania niezgodności w tym obszarze. Może dojść do sytuacji, że laboratorium które uczestniczyło w takich badaniach biegłości zostanie zobligowane do dodatkowego uczestnictwa w badaniach tym razem u organizatora akredytowanego.

Zagrożenia wynikające z tego są następujące i niekiedy mogą nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe i nie tylko:
1. Laboratorium poniesie koszty udziału w badaniach biegłości dwukrotnie.
2. PCA może zawiesić akredytację laboratorium w danym obszarze, do czasu wzięcia udziału w badaniach biegłości u organizatora akredytowanego (i oczywiście uzyskania wyniku zadowalającego).
3. W przypadku uzyskiwania akredytacji laboratorium może jej nie uzyskać w danym obszarze – laboratorium może być źle postrzegane przez klientów laboratorium.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru badań biegłości

1. Obiekty badań powinny być możliwie najbardziej zbliżone do tych, które laboratorium bada w swojej normalnej praktyce.
2. Mierzone cechy powinny być możliwie najbardziej zbliżone do tych, które laboratorium bada w tego typu próbkach w swojej normalnej praktyce.
3. Wartości mierzonych cech powinny znajdować się w zakresie, który laboratorium bada najczęściej w swojej normalnej praktyce.
4. Techniki statystyczne wykorzystywane do oceny osiągniętych rezultatów powinny być odpowiednie do mierzonych cech i metod badań objętych programem.
5. Kryteria dotyczące oceny uzyskiwanych przez laboratorium wyników powinny być  jednoznacznie określone przez organizatora.

Czy Organizator Badań Biegłości narzuca/określa w programie Badań Biegłości metodykę badawczą podczas porównań międzylaboratoryjnych?

NIE. Badania muszą być wykonane wyłącznie zgodnie z procedurami obowiązującymi w laboratorium. W wyraźny sposób wskazane zostało to także w polityce DA-05, pkt 3.13 „Uczestnicząc w badaniach biegłości, laboratorium powinno wykonywać badania zgodnie z normalną praktyką postępowania opisaną w swoich procedurach”. Do tego także gorąco zachęcamy. Ponieważ postępowanie odbiegające od stosowanej praktyki w laboratorium powoduje trudności w analizie w przypadku uzyskania przez laboratorium wyniku niezadowalającego lub wątpliwego.

Jak rozwiązać brak organizatorów porównań międzylaboratoryjnych w danej poddyscyplinie?

Jeżeli badania biegłości nie są dostępne w Polsce, ani za granicą to dopuszcza się zorganizowanie porównań międzylaboratoryjnych. Jeżeli nie wiesz jak, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy bogate doświadczenie. Zapraszamy także do strony ze zrealizowanymi przy udziale naszego personelu badaniami biegłości/porównaniami międzylaboratoryjnymi.