gazy toksyczne (ditlenek węgla [CO2], tlenek azotu [NO], ditlenek azotu [NO2])

Tytuł: Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą
elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gazy: CO, NO, NO2

Skrót: PM-GAZ

Miejsce: Gdańsk

Termin kolejnej rundy:

21 września 2018

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające: