gazy toksyczne (tlenek węgla [CO], tlenek azotu [NO], ditlenek azotu [NO2])

Tytuł: Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą
elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

Gazy: CO, NO, NO2

Skrót: PM-GAZ

Termin kolejnej rundy:

15 października 2020 – Gdańsk (CO)

Karta zgłoszenia

Program

Informacje uzupełniające: